Home » Văn bản » Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức hành chính

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                                                                  …….…., ngày…….tháng.….. năm 200…

 

                                                  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN

                                                    CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ:…………….

Ngày sinh, tháng, năm sinh…………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………..

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên nào)………………..

……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức ngạch…………………..tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước.

 Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1.  Bản khai lý lịch

2.  Giấy chứng nhận sức khoẻ

3.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. gồm:…………………………..

……………………………………………………………………….

4.  Bản sao các giấy tờ có liên quan đến ưu tiên:

…………………………………………………………………………….

5. Hợp đồng lao động trước ngày 01/7/2003; Đánh giá xếp loại công chức.

6.  02 phong bì ghi địa chỉ và dán tem sẵn, 03 ảnh 3×4.

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

Kính đơn

         (Ký và ghi rõ họ tên)

Thuviengiadinh.com (Theo Luật Hồng Đức)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống