Home » Bài hát » Mẹ yêu không nào

Lê Xuân Thọ

Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào
Khi đi em hỏi
khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ yêu không nào.

ST

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống